Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement

 • Algemene bepaling
 • 1  Dit reglement is opgesteld met inachtneming van artikel 20 van de statuten van de vereniging, gedateerd 8 april 1998.
 • 2  Wijzigingen van het reglement vindt plaats door van het bestuur, de algemene vergadering gehoord hebbende.
 • 3  Ieder lid van de vereniging is gehouden tot naleving van dit reglement. Hiertoe verplicht het lid zich door ondertekening van de huurovereenkomst.
 • Lidmaatschap.
 • Er geldt voor het lidmaatschap van de vereniging een minimale leeftijdgrens van 18 jaar.
 • Ter verkrijging van het lidmaatschap dient men zich tot één van de bestuursleden te wenden.
 • Het lidmaatschap kan op ieder moment tijdens het verenigingsjaar een aanvang nemen. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de ondertekende huurovereenkomst  en na betaling van de kosten van het lidmaatschap.
 • Het is mogelijk om een duo-lid aan te melden. Het duo-lidmaatschap vervalt bij het opzeggen van de tuin door het “hoofdlid” 
 • Huurder verklaart het gehuurde en wat daartoe behoort in goede staat van onderhoud te hebben aanvaard. 
 • Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
 • De minimale huurtermijn bedraagt 1 jaar.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd is het lid niettemin gehouden alle financiële verplichtingen te voldoen
 • Restitutie van de gehele of gedeeltelijke tuinhuur en/of contributie kan nimmer worden verleend.
 • Het bestuur is bevoegd de huur eenzijdig op te zeggen. Opzegging van de huur door het bestuur geschiedt schriftelijk en kan plaats vinden in geval van:

– Het niet tekenen/of retourneren van het huurcontract 
– Structurele verwaarlozing van de tuin.
– Diefstal.
– Bedrijfsmatige verkoop van opbrengsten op het complex
– Wanbetaling.
– Wangedrag of nalatigheid ten aanzien van het navolgen van het reglement 
-Bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het bestuur

Het opgezegde lid krijgt gedurende 10 dagen de gelegenheid tot het verwijderen van gewassen, opstallen en anders. Hierna vervallen deze aan de vereniging.

 • Verhuurder heeft het recht alle goederen die na de ontruiming door huurder in het gehuurde blijken te zijn achtergelaten op kosten van de huurder te verwijderen. Tenzij hem of haar bekend is dat de komende huurder de goederen heeft overgenomen.
 • Contributie, Tuinhuur en Borgsom.
 • De contributie, borg tuinhuur en OZB worden jaarlijks, op voordracht van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene leden vergadering.
 • Leden die zich na 1 september aanmelden, zijn over het lopende jaar geen huur verschuldigd, wel contributie, borg en OZB.
 • Zodra een tuin is toegewezen, is een borgsom verschuldigd. Deze borgsom zal worden terug betaald bij beëindigen van het lidmaatschap indien huurder 

Het gehuurde in de zelfde staat van onderhoud oplevert als waarin hij of zij het bij aanvang van het lidmaatschap heeft aanvaard en de sleutel heeft ingeleverd. Hebben deze oplevering en inlevering niet binnen vier (4) weken na beëindiging van het lidmaatschap plaats gevonden, dan vervalt de borgsom aan de vereniging ter compensatie van de te maken kosten.

Bij niet inlevering van de sleutel wordt aangifte gedaan bij de politie.

 • Huurder zal de kosten van het lidmaatschap voldoen door storting op het rekeningnummer van de tuinvereniging voor de  in de factuur aangegeven datum
 • Bij niet tijdige betaling van de kosten van het lidmaatschap wordt een herinnering verstuurd. Bij een tweede herinnering worden  de kosten van het lidmaatschap  verhoogd met administratie kosten.
 • Blijft ook na deze tweede herinnering  betaling uit, dan eindigt het lidmaatschap op de vermelde vervaldatum.
 • Verplichting van huurder.
 • Huurder zal het gehuurde goed onderhouden
 • Het is huurder niet toegestaan het gehuurde in het geheel of gedeeltelijk onder te verhuren.
 • Huurder is aansprakelijk voor schade die aan het gehuurde wordt toegebracht, tenzij schade buiten zijn of haar schuld is ontstaan. Hieronder wordt ook verstaan eventuele schade aan de waterleiding of aan watertappunten.
 • Indien huurder aan of op het gehuurde verandering wil aanbrengen zal hij of zij daarvoor schriftelijk toestemming van verhuurder vragen. Onder aanbrengen van veranderingen wordt bedoeld, (ver)bouwen en of aanleg van tuinhuisjes, dug-outs (3 vierkante meter), broeikassen en overkapping    De maximale afmeting van een tuinhuisje bedraagt 12 vierkante meter of broeikas 18 vierkante meter.
 • Verhuurder zal de in het vorig artikel bedoelde toestemming weigeren indien de voorgenomen verandering in strijd is met enig wettelijk voorschrift,  of wanneer de voorgenomen verandering ernstige hinder of overlast kan veroorzaken.
 • Veranderingen die huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder heeft aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt.
 • Huurder zal alle door verhuurder noodzakelijk geachte onderhoud- en reparatiewerkzaamheden gedogen.
 • Huurder zal personen die door verhuurder zijn belast met controlewerkzaamheden op het perceel toelaten. Controle vindt eenmaal per maand plaats. Bij geconstateerde gebreken volgt een brief. Twee weken na verzending van deze brief volgt een her controle. Blijkt de tuin nog niet op orde te zijn volgt een officiële waarschuwing met een uitnodiging voor een gesprek.
 • Huurders die dit aangaat dienen bij aanplant minimaal 2 meter afstand te bewaren tot de buitenhaag. Dit in verband met onderhoud en het knippen van de buitenhaag.
 • Het is niet toegestaan om hoogstambomen te plaatsen. Bestaande bomen worden gedoogd, met dien verstande dat deze geen overlast mogen veroorzaken. Dit laatste is ter beoordeling aan het bestuur.
 • Hagen rondom huisjes mogen een maximale hoogte van 1,5 meter hebben.
 • Afrasteringen en hagen rondom percelen mogen een maximale hoogte hebben van 1,2 meter.
 • Gedragsregels.

 Huurder gedraagt zich op zodanige wijze dat de overige leden op geenenkele wijze hinder ondervind en optimaal plezier kunnen beleven aan het gebruik van hun tuin.
 Het is verboden afval en dergelijke te verbranden.
 Het gebruik van door de wet toegestane  chemische bestrijdingsmiddelen dient te worden beperkt. Vernevelen dient plaats te vinden bij windstil weer.
– Het is verboden met het ten gehore brengen van muziek geluidsoverlast te veroorzaken.
 Het is niet toegestaan om zonder toestemming andere tuinen te betreden.
 Bij langere afwezigheid vanaf 3 weken dient het bestuur vooraf geïnformeerd te worden.
 Huurder dient het aangrenzende pad en pad langs binnen/buiten haag vrij te houden van onkruid. 
 Huurder dient al het niet composteerbare afval af te voeren. Dit geldt ook voor ander afval en vuilnis.
 Het is niet toegestaan het huisje te gebruiken voor opslag van goederen die niet aan de tuin gerelateerd zijn.
 Huurder dient bij aardappelteelt wisselteelt toe te passen. Dit betekent dat de aardappelen slechts 1x per 3 jaar op dezelfde plek mogen worden gepoot. Voorts mag de tuin slechts voor maximaal 1/3 deel met  aardappelen beplant worden.
 Het uitrijden van verse mest is toegestaan van 1 oktober tot 1 april.
 Het is huurder verboden dieren op het tuincomplex te houden.
 Huurder mag een hond meenemen onder de volgende voorwaarden:De hond dient buiten de eigen tuin aangelijnd te zijn.
De hond dient geen overlast te bezorgen, door  bijvoorbeeld continu/veelvuldig blaffen.
Huurder dient in voorkomend geval de ontlasting van de hond zelf op te ruimen (mee naar huis te nemen).
Huurder moet voorkomen dat de hond tegen de heg of andermans tuinafscheiding plast.

 • Het is niet toegestaan een tuinslang of dompelpomp aan te sluiten op een van de waterkranen binnen ons tuincomplex.
 • Het is niet toegestaan de spuit waarin bestrijdingsmiddelen hebben gezeten onder de waterkraan uit te spoelen.
 • Bij extreme droogte wordt huurder verzocht om de vroege ochtend of in de avond water te geven. Dit om verspilling (verdamping) tegen te gaan.
 • Bomen dienen minimaal 2 meter vanaf de grens van het perceel te worden geplant. Verder mogen bomen niet zonder overleg worden gekapt.
 • Het is niet toegestaan om buiten de gepubliceerde openingstijden het tuincomplex te betreden of aanwezig te zijn. Het is dus ook niet toegestaan op de tuin te overnachten.
 • Het is niet toegestaan om voor tuinafscheiding prikkeldraad te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan beplanting aan te brengen waarvan de collega tuinders overlast ondervinden (O.a. bamboe en overige woekerplanten)
 • Het is niet toegestaan houtsnippers te gebruiken als bodembedekker, anders dan voor de paden.

Het gebruik van worteldoek of plastic is slechts tijdelijk en na overleg met bestuur toegestaan

 • Slot bepalingen.

Zonder tussenkomst van de ledenvergadering heeft het bestuur het recht bepaalde taken te delegeren aan commissies die op hun beurt weer verantwoording moeten afleggen aan het bestuur.
In alle aangelegenheden waar in de statuten en huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.
Om zwaarwegende redenen kan het bestuur afwijken van hetgeen in dit reglement is bepaald.

Financiële administratie

Dit word verzorgd door Marion Goyer van administratie kantoor GoMar

Kascontrole

De kascontrole commissie komt eenmaal per jaar samen en bestaat uit de leden Dhr H Kraasenberg, Dhr C. Theunissen en Mvr C. Idema.

Hun motto:  Vertrouwen is goed, controle is beter.

Voor het einde van het jaar wordt de kas ter controle door de penningmeester aan deze commissie overhandigd.  Met argus ogen wordt elk bonnetje geteld en nog eens geteld en gecontroleerd. Ons huishoudboekje moet toch op order zijn, niet waar ?  En dat is het ook !

Penningen : als je had gewerkt kreeg je vroeger een penning en met deze penning kon je je loon ophalen.  Andere benamingen zijn thesaurier, schatbewaarder, fiscus, kassier, quaestor en busmeester.

Aldus onze penningmeester. Je moet het maar allemaal weten !