Gegevens persoons verwerking (AVG)

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf gevestigd op Palenbergerkerkpad 20, 6371 KX te Landgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (IBAN)

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling van het lidmaatschap
  • Verzending van nieuwsbrieven en andere mededelingen namens de vereniging
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om verenigingszaken uit te kunnen voeren
  • Om eventueel goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Bewaartermijn: Reden:
 Personalia Gedurende lidmaatschap *)  Administratieve verwerking
 Adres Gedurende lidmaatschap *)  Administratieve verwerking
 Geboortedatum Gedurende lidmaatschap *)  Administratieve verwerking
 Telefoonnummer Gedurende lidmaatschap *)  Administratieve verwerking
 E-mailadres Gedurende lidmaatschap *)  Administratieve verwerking
 IBAN-nummer Gedurende lidmaatschap *)  Administratieve verwerking

*) en tot 7 jaar na beëindiging lidmaatschap vanwege wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een noodzakelijke wettelijke verplichting. Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alleen wanneer sprake is van opzegging van lidmaatschap door het bestuur kunnen gegevens van dit lid worden uitgewisseld met andere volkstuinverenigingen in de omgeving, onder voorwaarde dat zij die gegevens na een jaar weer verwijderen.

Cookies

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf gebruikt cookies of vergelijkbare technieken bij bezoek van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het algemene info emailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volks Tuin Vereniging Ons Genoegen Landgraaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretatis.